تخفیف ویژه

تور شکار شفق قطبی شمالگان و گشت مسکو

 قیمت :  1150دلار +هزینه بلیط هواپیما   محل حرکت فرودگاه
 28دی ماه  الی 5 بهمن 1402
8 روز
تخفیف ویژه

تور صعود به قله البروس روسیه و گشت سه روزه مسکو

  قیمت : 1000 دلار + بلیط هواپیما   محل
24 مرداد الی 1 شهریور  1403
8 روز